Handelsbetingelser for Tørring Camping og Cafe Kold Kaf

Salgs- og leveringsbetingelser

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan bl. a. læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger og hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. 

Generelt: 

Pladser er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 15.00 til afrejsedagen kl. 12.00, hvor pladsen skal forlades, hvis andet ikke er aftalt.

Lejemål er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 15.00 til afrejsedagen kl. 11.00, hvor lejemålet skal forlades, hvis andet ikke er aftalt. Lejemål afleveres i rengjort stand, som da man modtog lejemålet. Der pålægges gebyr for manglende rengøring på 500 kr. Samt pålægning af gebyr ved alle former for rygning/snus i lejemål på 1500 kr. + evt. tabt indtægt.

Rygning er forbudt på alle indendørs arealer! Der pålægges gebyr ved overtrædelse. 

Betaling: 

Alle priser oplyst på Tørring Campings online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa og Mastercard. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking. 

Tørring Camping frasiger sig ethvert ansvar for forkerte priser og udregninger. 

Informationer om handel på internettet: 

Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuelle misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.forbrug.dk

Forsendelse og levering:

Du vil ved booking og betaling af en hytte/telt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en bekræftelse fra Tørring Camping, hvorpå regnskabet for dit køb fremgår. Bekræftelsen kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. 

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til Tørring Camping på ankomstdagen (og afsluttes på afrejsedagen). Begge tidspunkter oplyses i den ovennævnte bekræftelse.  

Tørring Camping bestræber sig på at levere, hvad gæsten ønsker, men forbeholder sig retten til at ændre enhver booking foretaget af en bestemt enhed til en tilsvarende standard, uden at bookingen dermed kan betragtes som ugyldig. 

Fortrydelsesret, afbestilling og refusion jf. følgende vilkår: 

Du har mulighed for at ændre eller annullere din booking ved at kontakte os på mail eller telefon. Vær parat med det udleverede bookingnummer. 

Hytter/telte:

– Opholdet kan annulleres op til 6 uger før ankomst med tilbagebetaling af det indbetalte beløb, dog fratrukket Dkr. 200,- i administrationsgebyr pr. bestilt enhed  

– Afbestilling mindre end 6 uger og mere end 2 uger før ankomst, tilbagebetales 50% 

– Afbestilling mindre end 2 uger før ankomst, mister du hele det indbetalte beløb. 

Plads til egen campingvogn, telt og lignende:

– Det er gratis at afbestille pladsen indtil dagen før ankomst, reservationsgebyret refunderes ikke 

– Afbestilling på ankomstdagen eller ved udeblivelse vil blive faktureret med Dkr. 250,- 

Registrering af oplysninger 

Tørring Camping registrerer dit navn, adresse, e-mail, nummer samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Tørring Camping beholder registreringen i 5 år. Tørring Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.                                                   

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes over internettet. 

Datasikkerhed 

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en booking eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. 

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger (Quickpay.dk). Vi har indgået databehandleraftaler med denne databehandler, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning 

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til info@toerringcamp.dk eller på +45 4167 5800

Reklamationsbehandling 

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer. Klager over bookingsforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når Tørring Camping modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Tørring Camping vil tage stilling til, om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger 

Tørring Camping

Bredgade 67

7160 Tørring 

Tlf.: +45 4167 5800 

E-mail: info@torringcamp.dk  

Cvr.: 43918303

Terms and Conditions for Tørring Camping and Cafe Kold Kaf

Sales and Delivery Terms

Below you will find useful information regarding the use of online booking. You can read about how we handle your entered information, how you receive your receipt after a purchase, and much more.

General:

Sites are available on the day of arrival from 3:00 pm until the day of departure at 12:00 pm, unless otherwise agreed.

Rental units are available on the day of arrival from 3:00 pm until the day of departure at 11:00 am, unless otherwise agreed. Rental units must be returned in a cleaned state. A fee of DKK 500 will be charged for missing cleaning. Additionally, a fee of DKK 1,500 will be charged for all forms of smoking/snuffing in rental units, as well as any lost revenue.

Smoking is prohibited in all indoor areas! A fee will be charged for violations.

Payment:

All prices listed on the Tørring Camping online booking system, as with all other places on the website, are in Danish kroner, including VAT and all taxes, unless otherwise stated and clearly indicated in the relevant situation. Payment is made by using one of the approved payment cards/credit cards in online booking, including Dankort, Visa, and Mastercard. No fee is charged for transactions made through online booking.

Tørring Camping disclaims any responsibility for incorrect prices and calculations.

Information about online commerce:

You can safely shop online through our online booking system. As a consumer, you are generally protected against any misuse of your credit card on the internet, so there is no deductible for misuse of your payment card via the internet. You can read more about how you as a consumer should handle payments on the internet at the following websites: www.betaling.dk, www.forbrug.dk

Shipping and delivery:

When booking and paying for a cabin/tent, a site for your own tent, or a site for your own caravan, you will receive a confirmation from Tørring Camping, showing the invoice for your purchase. The confirmation can be printed from the website after the booking is completed and will also be sent via email immediately after the purchase if the correct email address is provided by the buyer.

Delivery of the ordered product takes place upon arrival at Tørring Camping on the day of arrival (and ends on the day of departure). Both times are stated in the above-mentioned confirmation.

Tørring Camping strives to deliver what the guest wants but reserves the right to change any booking made by a specific unit to a corresponding standard without rendering the booking invalid.

Right of withdrawal, cancellation, and refund according to the following conditions:

You have the opportunity to change or cancel your booking by contacting us by email or phone. Please have the issued booking number ready.

Cabins/tents:

  • The stay can be canceled up to 6 weeks before arrival with a refund of the paid amount, however, minus DKK 200 in administrative fees per unit booked.
  • Cancellation less than 6 weeks and more than 2 weeks before arrival will be refunded 50%.
  • Cancellation less than 2 weeks before arrival will result in the loss of the entire paid amount.

Site for your own caravan, tent, and similar:

  • It is free to cancel the site until the day before arrival; the reservation fee is not refundable.
  • Cancellation on the day of arrival or in case of absence will be invoiced with DKK 250.

Information registration

Tørring Camping registers your name, address, email, number, and other information provided in connection with the purchase in its customer database. The information is not disclosed, but Tørring Camping keeps the registration for 5 years. Tørring Camping uses server-side cookies and a secure connection to ensure the security of the information you provide on the website.

When paying by credit card, the registration takes place via a secure server where the information is encrypted before being sent over the internet.

Data security

Whether we process your personal information for the purpose of fulfilling a booking or based on your consent, we will always treat your personal information securely and confidentially in accordance with applicable law, including the General Data Protection Regulation and the Data Protection Act.

Your information will only be used for the purpose for which it was collected and will be deleted when this purpose has been fulfilled or is no longer relevant.

We use third parties to process your payment information (Quickpay.dk). We have entered into data processing agreements with this data processor, which is our guarantee that they comply with applicable rules on the protection of your personal information.

Information, objection, modification, data portability, and deletion

You can always contact us to find out what personal information we hold about you. This can be done by contacting info@toerringcamp.dk or calling +45 4167 5800.

Complaint handling

If for any reason you do not receive your contract confirming your purchase and you have not received an error message from the system, you can write to the address or phone number below. Complaints about the booking process, the booking itself, or the product (stay) must be made within a reasonable time after you discovered the error or should have discovered the error by reviewing your contract. You can make your complaint in writing or orally. One year after receiving the goods (stay), the right to complain under Section 83 (1) of the Sale of Goods Act ceases, unless otherwise agreed. When Tørring Camping receives a complaint about a product, the complaint is processed as quickly as possible. Tørring Camping will decide whether the received product should be refunded, exchanged, or a price reduction should be given.

Company information

Tørring Camping

Bredgade 67

7160 Tørring

Phone: +45 4167 5800

Email: info@torringcamp.dk

CVR: 43918303